سورا

 
» پایان :: ۱۳٩٥/٥/٢۳
» تولد پدر :: ۱۳٩٤/۱/۱
» آلزایمر :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۳
» فرحناز :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» زمین گرد است 2 :: ۱۳٩٢/٤/٤
» زمین گرد است ..(قسمت اول) :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» دهه سی ام :: ۱۳٩٢/٢/٧
» روح خانه 4 :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» خاطرات روح خانه 3 :: ۱۳٩٢/۱/۱٠
» روح خانه 2 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» روح خانه1 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» خاطرات آینده 5 :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» خاطرات آینده چهار :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» خاطرات آینده سه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» خاطرات آینده دو :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» خاطرات آینده یک :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» نامه :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» ترس :: ۱۳٩۱/۸/٩
» کلاغ :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» مواظب ذهنهایمان باشیم :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» کودک... :: ۱۳٩۱/٤/۸
» روزهای سرگردانی :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» زن :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» در آستانه سی و چهار سالگی :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» بهاریه 91 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» باد دیوانه :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» باران عصر جمعه :: ۱۳٩٠/۸/٦
» بازی... :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» آقای دبیر :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» شکلک :: ۱۳٩٠/٦/۱
» برای خودم و بی خوابی و ماه :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» تولد لاله :: ۱۳٩٠/٥/٩
» به بهانه پدر :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» ۱۳۸٩/۱٢/٧ :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» لبخند :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» یلدا 89 :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» اندر احوالات اندرونی :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» امروز 3 :: ۱۳۸٩/٦/٢٢
» امروز 2 :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» امروز 1 :: ۱۳۸٩/٦/٢٠
» به یادپدر :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
» خوبهای 1388 :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» ۱۳۸۸/۱٢/٧ :: ۱۳۸۸/۱٢/٧
» ۱۳۸۸/۱٢/٢ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» نقاشی خیالی :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
» چراغ قرمز :: ۱۳۸۸/٩/٢٥
» کسی میان واقعیت و رویا :: ۱۳۸۸/٩/٢٥
» سیاه پوشیم :: ۱۳۸۸/٤/۱
» سکوت 8 :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
» سکوت7 :: ۱۳۸۸/٢/٢٤
» سکوت 6 :: ۱۳۸۸/۱/۱۸
» سکوت5 :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
» سکوت 4 :: ۱۳۸٧/۱۱/٤
» سکوت 3 :: ۱۳۸٧/۱٠/٦
» سکوت 2 :: ۱۳۸٧/٩/٢٤
» سکوت 1 :: ۱۳۸٧/٩/٢٢
» ترنه30 :: ۱۳۸٧/٦/۱
» ترنه 29 :: ۱۳۸٧/٤/۳۱
» ترنه 28 :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
» ترنه 27 :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» ترنه 26 :: ۱۳۸٧/٤/۸
» ترنه 25 :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» ترنه 23 :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» ترنه 22 :: ۱۳۸٧/۳/٩
» ترنه 21 :: ۱۳۸٧/٢/۱۳
» ترنه 20 :: ۱۳۸٧/٢/٤
» ترنه 19 :: ۱۳۸٧/۱/٢٤
» ترنه 18 :: ۱۳۸٧/۱/٩
» غریبه ماندم :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٢
» ترنه17 :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٧
» ترنه 16 :: ۱۳۸٦/۱٢/٤
» ترنه 15 :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٩
» ترنه 14 به مناسبت 14فوریه :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٤
» قسمت۱۳ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
» قسمت ۱۲ :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» قسمت ۱۱ :: ۱۳۸٦/۱۱/٤
» ۳+۷ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٠
» فرشته ۹ ام :: ۱۳۸٦/۱٠/٩
» فرشته ۸ :: ۱۳۸٦/۱٠/٤
» فرشته ۷ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢
» فرشته۶ :: ۱۳۸٦/٩/٢٧
» فرشته ۵ :: ۱۳۸٦/٩/٢٦
» فرشته ۴ :: ۱۳۸٦/٩/٢٥
» فرشته ۳ :: ۱۳۸٦/٩/٢۱
» فرشته ۲ :: ۱۳۸٦/٩/٢٠
» فرشته ای زاده شده :: ۱۳۸٦/٩/۱٧
» زندگی مزخرف دوست داشتنی :: ۱۳۸٦/۸/٦
» روز :: ۱۳۸٦/٦/٢٢
» ترس :: ۱۳۸٦/٦/٢٠
» ۱۳۸٦/٦/٢٠ :: ۱۳۸٦/٦/٢٠
» ۱۳۸٦/٤/٢٢ :: ۱۳۸٦/٤/٢٢
» ۱۳۸٦/٤/۱٧ :: ۱۳۸٦/٤/۱٧
» ۱۳۸٦/٤/۸ :: ۱۳۸٦/٤/۸
» ۱۳۸٦/٤/٢ :: ۱۳۸٦/٤/٢
» ۱۳۸٦/٢/۱۱ :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
» ۱۳۸٦/۱/٢۸ :: ۱۳۸٦/۱/٢۸
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٤
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۳ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۳
» ۱۳۸٥/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٥/۱٢/٩ :: ۱۳۸٥/۱٢/٩
» ۱۳۸٥/۱٢/۸ :: ۱۳۸٥/۱٢/۸
» ۱۳۸٥/۱٢/٥ :: ۱۳۸٥/۱٢/٥
» فاصله :: ۱۳۸٥/۱٢/۱
» چتر :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٦
» کلاغ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٦
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٤ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٤
» ۱۳۸٥/۱۱/٢۱ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۱
» دنيا :: ۱۳۸٥/۱۱/۳
» ۱۳۸٥/۱٠/۳٠ :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» شازده کوچولو :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٤ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
» ۱۳۸٥/۱٠/٢۱ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۱
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
» ۱۳۸٥/۸/۳٠ :: ۱۳۸٥/۸/۳٠
» ۱۳۸٥/۸/٢۸ :: ۱۳۸٥/۸/٢۸
» ققنوس :: ۱۳۸٥/۸/٢۳
» ۱۳۸٥/۸/۱۱ :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» آفتاب :: ۱۳۸٥/٧/۱٠
» ۱۳۸٥/٦/۱٩ :: ۱۳۸٥/٦/۱٩
» ۱۳۸٥/٦/۱۳ :: ۱۳۸٥/٦/۱۳
» ۱۳۸٥/٦/۱٢ :: ۱۳۸٥/٦/۱٢
» کليسا :: ۱۳۸٥/٥/٢٩
» ۱۳۸٥/٥/٢۳ :: ۱۳۸٥/٥/٢۳
» ۱۳۸٥/٥/۱٩ :: ۱۳۸٥/٥/۱٩
» ۱۳۸٥/٥/۱٠ :: ۱۳۸٥/٥/۱٠
» زندگی :: ۱۳۸٥/٥/٢
» ۱۳۸٥/٤/۱۳ :: ۱۳۸٥/٤/۱۳
» ۱۳۸٥/٤/۱٠ :: ۱۳۸٥/٤/۱٠
» ۱۳۸٥/۳/۳۱ :: ۱۳۸٥/۳/۳۱
» ۱۳۸٥/۳/۳۱ :: ۱۳۸٥/۳/۳۱
» ۱۳۸٥/۳/۱٧ :: ۱۳۸٥/۳/۱٧
» ۱۳۸٥/۳/۱٧ :: ۱۳۸٥/۳/۱٧
» تارهای عنکبوت :: ۱۳۸٥/۳/۱٠
» ۱۳۸٥/۳/۸ :: ۱۳۸٥/۳/۸
» ۱۳۸٥/۳/۸ :: ۱۳۸٥/۳/۸
» بی صدا :: ۱۳۸٥/۳/۸
» درخت ترشک :: ۱۳۸٥/۳/٦
» ۱۳۸٥/٢/٢٦ :: ۱۳۸٥/٢/٢٦
» ۱۳۸٥/٢/۱۳ :: ۱۳۸٥/٢/۱۳
» ۱۳۸٥/٢/۱۳ :: ۱۳۸٥/٢/۱۳
» ۱۳۸٥/٢/۱۱ :: ۱۳۸٥/٢/۱۱
» ۱۳۸٥/٢/۸ :: ۱۳۸٥/٢/۸
» دانه های تسبيح :: ۱۳۸٥/٢/٤
» ۱۳۸٥/٢/۳ :: ۱۳۸٥/٢/۳
» ۱۳۸٥/٢/۱ :: ۱۳۸٥/٢/۱
» ۱۳۸٥/٢/۱ :: ۱۳۸٥/٢/۱
» ۱۳۸٥/۱/٢٧ :: ۱۳۸٥/۱/٢٧
» ۱۳۸٥/۱/٢۳ :: ۱۳۸٥/۱/٢۳
» مادربزرگ :: ۱۳۸٥/۱/۱٥
» بهاريه :: ۱۳۸٤/۱٢/٢۸
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٥
» ۱۳۸٤/۱٢/٢۳ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢۳
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٢ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٢
» ۱۳۸٤/۱٢/٢۱ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢۱
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٢ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٢
» ۱۳۸٤/۱٢/٧ :: ۱۳۸٤/۱٢/٧
» ۱۳۸٤/۱٢/٦ :: ۱۳۸٤/۱٢/٦
» ۱۳۸٤/۱٢/٦ :: ۱۳۸٤/۱٢/٦
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٦
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٦
» سايه :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٧
» برف ببارد :: ۱۳۸٤/۱۱/٧
» مه سيما :: ۱۳۸٤/۱۱/٦
» ۱۳۸٤/۱۱/٤ :: ۱۳۸٤/۱۱/٤
» ۱۳۸٤/۱۱/۱ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱
» ۱۳۸٤/۱٠/٢۸ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۸
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٤ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٤
» ۱۳۸٤/۱٠/٢۱ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۱
» يک :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٠
» ۱۳۸٤/۱٠/۱٩ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٩
» ۱۳۸٤/۱٠/۱۸ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۸
» ۱۳۸٤/۱٠/۱٧ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٧
» صفر و يک :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۳
» ۱۳۸٤/٩/٢٦ :: ۱۳۸٤/٩/٢٦
» ۱۳۸٤/٧/٢٥ :: ۱۳۸٤/٧/٢٥
» سايه سفيد :: ۱۳۸٤/٧/٢٠
» ۱۳۸٤/٧/۱۳ :: ۱۳۸٤/٧/۱۳
» ۱۳۸٤/٧/۸ :: ۱۳۸٤/٧/۸
» ۱۳۸٤/٧/۸ :: ۱۳۸٤/٧/۸
» ... :: ۱۳۸٤/٦/٢٧
» کليک :: ۱۳۸٤/٦/٦
» ۱۳۸٤/٦/٤ :: ۱۳۸٤/٦/٤
» ۱۳۸٤/٦/٤ :: ۱۳۸٤/٦/٤
» ۱۳۸٤/٦/٤ :: ۱۳۸٤/٦/٤
» درخت :: ۱۳۸٤/٦/٢
» ۱۳۸٤/٥/۳۱ :: ۱۳۸٤/٥/۳۱
» سياره ما :: ۱۳۸٤/٥/۳۱
» ۱۳۸٤/٥/۳٠ :: ۱۳۸٤/٥/۳٠
» ۱۳۸٤/٥/۱٤ :: ۱۳۸٤/٥/۱٤
» ان سوی مرز باد :: ۱۳۸٤/٥/۱۱
» ان سوی مرز باد :: ۱۳۸٤/٥/۱۱
» آن سوی مرز باد :: ۱۳۸٤/٥/۱۱
» مرکب ماهی :: ۱۳۸٤/٥/٩
» ۱۳۸٤/٥/۱ :: ۱۳۸٤/٥/۱
» ..... :: ۱۳۸٤/٤/۳٠
» من و... :: ۱۳۸٤/٤/٢٦
» ۱۳۸٤/٤/٢٦ :: ۱۳۸٤/٤/٢٦
» ؟ :: ۱۳۸٤/٤/٢٦
» کابوس :: ۱۳۸٤/٤/۱٥
» ارزو :: ۱۳۸٤/٤/۱٥
» ۱۳۸٤/٤/٤ :: ۱۳۸٤/٤/٤
» وظيفه ی خطير :: ۱۳۸٤/٢/۳٠
» ۱۳۸٤/۱/۳٠ :: ۱۳۸٤/۱/۳٠
» بازار روز :: ۱۳۸٤/۱/٢٦
» لبخند قاب :: ۱۳۸٤/۱/٢٤
» ۱۳۸٤/۱/۱٥ :: ۱۳۸٤/۱/۱٥
» سورا :: ۱۳۸٤/۱/۱٥
» ياد :: ۱۳۸٤/۱/۱۱
» مرد هاشور خورده :: ۱۳۸٤/۱/٦
» ......... :: ۱۳۸٤/۱/۳
» سفيد ابی :: ۱۳۸٤/۱/۳
» بهار :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٩
» متولدبهمن :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٤
» ۱۳۸۳/۱٢/٧ :: ۱۳۸۳/۱٢/٧
» لورکا :: ۱۳۸۳/۱٢/٦
» کوچه :: ۱۳۸۳/۱٢/٦
» کنسرت :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٥
» داستانک :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٢
» آسمان :: ۱۳۸۳/۱٠/٢۸
» ۱۳۸۳/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٦
» شايد دلتنگی :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٥
» ۱۳۸۳/۱٠/٢٢ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٢
» پاپا :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٥
» ۱۳۸۳/۱٠/۱٠ :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٠
» پرنده ومرداب :: ۱۳۸۳/٩/٢٩
» ترس :: ۱۳۸۳/٩/٢٦
» من به سادگی کرخ شدم :: ۱۳۸۳/٩/٢٥
» ..... :: ۱۳۸۳/٩/٢٠
» ۱۲ ضربه :: ۱۳۸۳/٩/۱۸
» جنون :: ۱۳۸۳/٩/٤
» رويا :: ۱۳۸۳/۸/٢٩
» ۱۳۸۳/۸/٢٩ :: ۱۳۸۳/۸/٢٩
» مسافر :: ۱۳۸۳/۸/٢٩
» قبرستون :: ۱۳۸۳/۸/٢٩
» ۱۳۸۳/۸/٢٠ :: ۱۳۸۳/۸/٢٠
» ..... :: ۱۳۸۳/۸/۱٤
» کمک کمک کمک :: ۱۳۸۳/٧/۱٦
» دلتنگی :: ۱۳۸۳/٧/۱٦
» ۱۳۸۳/٥/۱ :: ۱۳۸۳/٥/۱
» ۱۳۸۳/۳/٢٦ :: ۱۳۸۳/۳/٢٦
» ۱۳۸۳/٢/٢٢ :: ۱۳۸۳/٢/٢٢
» ۱۳۸۳/٢/٢٢ :: ۱۳۸۳/٢/٢٢
» ۱۳۸۳/٢/٩ :: ۱۳۸۳/٢/٩
» خالهای سیاه :: ۱۳۸۳/٢/٩
» ۱۳۸۳/٢/٩ :: ۱۳۸۳/٢/٩
» ۱۳۸۳/٢/٦ :: ۱۳۸۳/٢/٦
» ۱۳۸۳/٢/٦ :: ۱۳۸۳/٢/٦
» ۱۳۸۳/٢/٦ :: ۱۳۸۳/٢/٦
» ۱۳۸۳/۱/٢٧ :: ۱۳۸۳/۱/٢٧
» ۱۳۸۳/۱/٢٤ :: ۱۳۸۳/۱/٢٤
» ۱۳۸۳/۱/٢٤ :: ۱۳۸۳/۱/٢٤
» غزل :: ۱۳۸۳/۱/٢۳
» محکوم به زندگی :: ۱۳۸۳/۱/٢۳
» پابلو نرودا\ :: ۱۳۸۳/۱/٢۳
» اردشیری :: ۱۳۸۳/۱/٢۳
» جاذبه :: ۱۳۸۳/۱/٢۳
» باران سفالهای قدیمی :: ۱۳۸۳/۱/٢٢
» رويا :: ۱۳۸۳/۱/٢٢